Hva Er Et Annet Ord For Befolkningslære?

Demografi, eller befolkningslære, er studiet av menneskelige befolkninger, deres størrelse, sammensetning og vekst. Ordet har sitt opphav i de to greske ordene demos (folk) og graphein (å tegne eller beskrive).

Hva kan man kalle befolkningslære?

Demografi er befolkningslære eller befolkningsbeskrivelse. Faget beskriver og forklarer befolkningers størrelse, alders- og kjønnsfordeling, geografiske fordeling, samt de demografiske komponentene fruktbarhet, dødelighet og migrasjon (flytting og inn-/utvandring).

Hva er demografiske data?

Demografisk data på bl. a. folketall, inntekt, familiestruktur, kjønn og alder.

Hva betyr demografi kryssord?

Viser 4 synonymer til Demografi som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

 • 4 bokstaver. lære.
 • 10 bokstaver. statistikk.
 • 15 bokstaver. befolkningslære. folkestatistikk. < Omnipotent. Rådgi > Dagens kryssord. Vi trekker ukentlig en vinner av 25 flaxlodd. Løs nå! Populær. kryssordhjelp. Geografi. By. Verdenskultur. Europeer. Navn. Navn.
 • Hva gjør en demograf?

  Hva gjør en demograf

  En viktig del av faget er derfor innhenting, bearbeiding og analyse av befolkningsstatistikk. Demografer søker også å forklare sammenhengen mellom befolkningsutvikling og økonomiske, sosiale og politiske sider ved samfunnsutviklingen, gjennom såkalte sosiodemografiske studier.

  Hva kan man lese av en befolkningspyramide?

  En befolkningspyramide er en illustrasjon av befolkningen fordelt på alder og kjønn. Aldersgruppene er stablet oppå hverandre, med de yngste nederst. Bredden på aldersgruppene viser antallet (eller andelen) i hver gruppe. Det er én side for menn og en for kvinner.

  Når var Norge i de ulike fasene?

  I Norges tilfelle var både fødsels- og dødsraten høy helt fram til 1800-tallet (fase 1). I 1789 ble det faktisk målt en høyere dødsrate enn fødselsrate. Dødeligheten begynte å avta rundt 1820 (fase 2), mens fødselsraten avtok rundt 1870–1880 (fase 3).

  See also:  Hvordan Vite Om En Mann Er Interessert?

  Hva er demografiske endringer?

  Demografi omfatter studiet av størrelse, struktur, og spredning av befolkninger, og romlige eller midlertidige endringer som reaksjon på fødsel, migrasjon, aldring og død. Basert på demografisk forskning av jorden, kan jordens befolkning opp til år 2050 og 2100 bli beregnet av demografisk forskere.

  Hva er et bosettingsmønster?

  Bosettingsmønsteret i Norge blir stadig mer sentralisert. Fra 1980 til 2009 har andelen av folkemengden som bor i de mest sentrale kommunene økt fra 61 til 67 prosent. Selv om majoriteten av innvandrerne flytter til sentrale strøk, medfører stor innvandring at færre kommuner får synkende folketall.

  Hva mener vi med den demografiske overgangen?

  Ved å måle faktorer som fødselsrate, dødsrate, innvandring og utvandring er det mulig å lage en modell for hvordan befolkningen vil se ut i framtiden. Denne modellen for hvordan befolkningen utvikler seg i et land kalles demografisk overgang.

  Hva er fødselsrate og dødsrate?

  Fødselsrate defineres som levendefødte i et år pr. 1 000 av middelfolkemengden. For jorda som helhet i dag er fødselsraten omkring 23 og dødsraten er i overkant av 9. For Norge var fødselsraten i 2020 10,1.

  Hva mente Thomas Robert Malthus?

  Malthus formulerte en økonomisk lov, som sier at befolkningen formerer seg raskere enn mengden av mat kan økes. Han brukte et talleksempel for å illustrere loven: folketallet i et land har en tendens til å fordobles hvert 25. år. Da følger det at befolkningen vil øke i geometrisk progresjon, det vil si 1–2–4–8–16 osv.

  Hva er total vekst?

  Populasjonsvekst eller befolkningsvekst er endring av populasjon over tid. Veksten bestemmes ut ifra antall fødte, døde, og innvandring/utvandring. Det måles i absolutt vekstrate og naturlig vekstrate. Naturlig vekstrate måler bare fødsel og død, mens absolutt vekstrate måler fødsel og død, samt inn- og utvandring.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.