Hva Skjer Med Pensjon Når Ektefelle Dør?

Mottar du pensjon som gjenlevende ektefelle, vil pensjonen opphøre når du fyller 67 år. Har du tilstrekkelig opptjening, kan du likevel velge å ta ut alderspensjon før du er 67 år. Du må i så fall si fra deg gjenlevendepensjonen din. Alderspensjonen blir da beregnet med rettigheter etter den avdøde.

hva er ektefellepensjon?

Du er gift og ektefellen din er ansatt i offentlig sektor: Alle offentlige tjenestepensjonsordninger omfatter ektefellepensjon. Som gjenlevende ektefelle/ registrert partner vil du som hovedregel være berettiget til ektefellepensjon.

hva er pensjon for etterlatte?

Når det gjelder pensjon til etterlatt ektefelle eller samboer, foreslår utvalget å erstatte dagens livsvarige pensjon med kortere overgangserstatninger. Nivået er i utgangspunktet likt for alle (2.25G – cirka 210.000 kroner) men skal avkortes enda kraftigere mot gjenlevendes inntekt enn dagens ordning.

er du fraskilt ektefelle?

Du er skilt: Som fraskilt ektefelle kan du ha rett til ektefellepensjon fra tjenestepensjonsordninger avdøde var/har vært medlem av (pensjon gjennom arbeidsforhold). Vilkår: dere var gift i minst ti år og at du som fraskilt var minst 45 år ved skilsmissen.

hva er uførepensjon for avdøde?

Avdøde må som hovedregel ha vært medlem i folketrygden de siste 3 årene fram til dødsfallet. Hvis NAV først har innvilget uførepensjon, er det bindende. Da kan du ikke lenger velge gjenlevendepensjon. Perioden med overgangsstønad til gjenlevende avhenger av ekteskapets varighet og om det er barn involvert.

Kan ektefelle arve pensjon?

All pensjon som arves, går i første rekke til barn og ektefelle/samboer. Hva som bestemmer hvem som skal arve, er reglene som gjelder for det enkelte produktet samt arveloven. Du kan i noen grad påvirke dette gjennom et testament.

See also:  Hvor Er Det Varmt Å Reise I Februar?

Hva er Gullenkepensjon?

Gullenkepensjon har til nå vært forbeholdt kvinner og innebærer at enker etter menn, som ble innmeldt i offentlige tjenestepensjonsordninger før 01.10.76, har fått etterlattepensjonen samordnet på en mer fordelaktig måte enn andre etterlatte pensjoner.

Hvem får pensjonen min når jeg dør?

Din gjenlevende ektefelle vil som hovedregel være berettiget til ektefellepensjon. Beregning av etterlattepensjonen er avhengig av når du ble medlem av pensjonsordningen, den gjenlevendes alder og når du døde med mer. Hoveddekningen er for de fleste en ektefellepensjon på 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til avdøde.

Hvor lenge må man være gift for å få etterlattepensjon?

Det er en forutsetning at avdøde eks falt bort innen fem år etter skilsmissen. Det er i tillegg et krav om at man var gift i 25 år, eventuelt 15 år dersom man hadde felles barn.

Hvor mye får en i enkepensjon?

Hovedregelen er at gjenlevende ektefelle får ektefellepensjon som utgjør 9 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag ved full opptjening i den offentlige tjenestepensjonsordningen. Ved mindre medlemstid enn 30 år avkortes pensjonen. Pensjonen reduseres ikke for egen pensjon og /eller inntekt og eventuelle ytelser fra Nav.

Hva er tilleggspensjon?

Tilleggspensjon er den pensjonen du tjenar i tillegg til grunnpensjon ved å arbeide og ha inntekt over 2G (Grunnbeløp). Folketrygda blei innført i 1967. Det er derfor berre mogleg å tene opp tilleggspensjon frå og med 1967.

Hva er samordning av pensjon?

Samordning betyr at pensjon og andre ytelser fra folketrygden alltid utbetales i sin helhet, og at den offentlige tjenestepensjonen reduseres til man får det riktige samlede nivået.

Hva er ektefelle pensjon?

Ektefellepensjonen er en månedlig ytelse til gjenlevende ektefelle/registrerte partner ved død. Pensjonen utbetales som hovedregel frem til en måned etter at den gjenlevende har falt bort. Barn under 20 år har rett til barnepensjon dersom en av foreldrene dør og forelderen er medlem i offentlig tjenestepensjonsordning.

See also:  Hva Er Common Interface Samsung Tv?

Kan eksen arve pensjonen min?

Eksen kan arve pensjonen din.

Hvem som har krav på hva og hvilke vilkår som gjelder, kan du lese mer om i denne artikkelen på Vi.no. Der kan du også lese om hvilke vilkår som må være oppfylt for at tidligere ektefeller ikke skal få etterlattepensjon.

Hvor lenge utbetales pensjon etter dødsfall?

Pensjon og uføretrygd fra folketrygden blir utbetalt til og med dødsmåneden. Vanligvis får NAV automatisk melding fra Folkeregisteret om dødsfallet.

Hvor mange G utbetales ved dødsfall?

Erstatningen kommer i tillegg til gruppelivsordningen, men erstatningene skal samordnes. Ved dødsfall er erstatningen på inntil 15 G for ektefelle, samboer eller partner, avhengig av avdødes alder. Hvert barn får fra 6,5 G til 1 G, avhengig av barnets alder.

Hva er ektefelletillegg?

Ektefelletillegg er et forsørgertillegg fra NAV eller private pensjonsordninger hvis inntektsmottakeren oppfyller kravene til dette.

Hvem har rett på gjenlevendepensjon?

Forutsetningen for å få gjenlevendepensjon, er at du har vært gift med avdøde i minst fem år. Du kan også kreve ytelsen dersom du har barn med avdøde, eller har omsorg for avdødes barn. I visse tilfeller kan man også ha krav på gjenlevendepensjon etter skilsmisse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.