Hvor Kommer De Fleste Innvandrere I Norge Fra?

Hvor kommer innvandrerne fra? Innvandrere i Norge kommer fra 220 forskjellige land og selvstyrte områder. Ser vi på verdensdeler, er det flest fra Asia, og deretter fra Øst-Europa (Figur 2). Brutt ned på enkeltland, kommer de fleste fra Polen (ca 98 700 i 2019). Deretter er det flest fra Litauen (39 000) og Sverige (35 300) (figur 3).

hvor mange er innvandrere i Norge?

Det finnes innvandrere fra 223 forskjellige land i Norge. Fra 54 av disse landene er det likevel 20 eller færre innvandrere, slik at hovedtyngden av innvandrerbefolkningen kommer fra et mindre antall land. Den største innvandrergruppen er fra Polen, og står for omtrent 10 % av den totale innvandrerbefolkningen.

hvilken betydning har innvandringen for landet?

Innvandringen har vært av stor betydning for landet, blant annet med tanke på fornyelsen av det norske samfunnet, men også i utformingen av «det norske». Innvandrere og deres etterkommere har i perioder utgjort eliter i det norske samfunnet, som for eksempel i foreningstiden med Danmark fra 1536 til 1814.

hvilken kommune har flest innvandrere?

De mest tallrike gruppene av innvandrere kommer fra Polen, Litauen, Somalia, Sverige, Pakistan og Irak. Kommunen med flest innvandrere er Oslo, hvor innvandrerandelen (inkludert norskfødte med innvandrede foreldre) var 34 % (per 1. januar 2020).

hvor lenge har innvandringen foregått?

Innvandring til Norge har foregått så lenge vi kan snakke om en norsk statsdannelse, det vil si fra om lag år 900. Innvandringen har vært av stor betydning for landet, blant annet med tanke på fornyelsen av det norske samfunnet, men også i utformingen av «det norske».

Leave a Reply

Your email address will not be published.