Hvor Stor Terrasse Uten Å Søke?

Du kan bygge inntil 15 kvadratmeter terrasse inntil hus eller hytte uten å søke. Kravet er at både bygningen og terrassen er innenfor reguleringsplanen. Hvis det ikke finnes byggegrense i reguleringsplanen, kan du bygge uten å søke så lenge bygningen og terrassen er 4 meter fra nabogrensen på alle kanter.

Hvor stor terrasse kan man bygge uten å søke?

Ingen gebyr og nabovarsling. Helt konkret så blir det nå mulig å sette opp terrasse på inntil 1 meters høyde med rekkverk opptil 1,2 meter uten å søke. Forutsetningen er at avstanden fra terrassen til nabogrensen er minst 1 meter, og det gjelder både hytter og hus.

Hvor stor kan terrassen være?

Nye regler fra 1.

mai 2021, og inneholdt blant annet nye og forenklede regler for terrasser og små tilbygg. Kort fortalt kan du nå sette opp terrasse på inntil én meters høyde med rekkverk opptil 1,2 meter uten å søke, samt sette opp mindre tilbygg på inntil 15 kvadratmeter som kan brukes til beboelse og varig opphold.

Hvor mange m2 kan man bygge uden Tilladelse?

Du kan bygge inntil 50 m² på egen tomt eller hage uten å søke. Tidligere måtte du søke kommunen om lov hvis uteboden ble større enn 15 m². For å gjøre det enklere for folk flest å bygge, ble forskriftene for frittliggende bygg endret. Grensen på 15m² for tilbygg er fortsatt gjeldende.

Hva kan jeg bygge uten å søke 2021?

Før 1. mai 2021 ble søknadsplikt automatisk utløst om tilbygget skulle brukes til varig opphold, men dette er ikke lenger tilfelle. Er tilbygget under 15 kvadratmeter, kan du bygge uten å søke selv om det er ment for varig opphold og beboelse.

See also:  Hvor Mye Stiger Havet Hvis Nordpolen Smelter?

Er utvidelse av veranda søknadspliktig?

Selv om en utvidelse ikke er søknadspliktig i seg selv, må du som eier avklare om terrassen eller tilbygget samsvarer med regelverket. Husk at det er krav til avstand fra naboeiendommen for både terrasse og tilbygg.

Hvor langt fra grensen kan man bygge?

Fra 1. juli 2015 kan du blant annet bygge følgende uten å søke: Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1 meter fra nabogrensen. Bygget kan ha en mønehøyde på opp til 4 meter og en gesimshøyde på opp til 3 meter.

Hva regnes som terrasse?

En terrasse defineres som «planert avsats for uteopphold, med eller uten platting, og med direkte atkomst fra terreng, ikke overbygd.» – DIBK. Betegnelsen platting benyttes om terrasser som ikke på noe punkt er høyere enn 0,5 meter over planert terreng.

Når er terrasse søknadspliktig?

Her kommer noen tilfeller der terrassen vil være søknadspliktig: Dersom terrassen har en høyde som er mer enn 0,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng rundt terrassen. Dersom terrassen plasseres i et område som er avsatt til annet formål (for eksempel i landbruks-, natur- og friluftsområder)

Hva kan bygges uten søknad i LNF område?

Dette kan du bygge uten å søke:

Tilbygg på inntil 15 kvadratmeter. Bygget kan ikke brukes som bolig, soverom, verksted, kontor eller ha våtrom. Bygget kan kun ha en etasje og ikke kjeller, men kan ha lagringsloft. Garasje/uthus kan bare settes opp på en allerede bebygget tomt.

Hvor mye kan en bygge på egen tomt?

Fra 1. juli i 2015 ble det enklere å bygge små byggverk på tomten din. Mens du før bare kunne bygge inntil 15 kvadratmeter uten å søke, blir det nå i sommer lov til å bygge 50 kvadratmeter uten å søke. Dette er godt nytt for boligeiere – og ikke minst for de som skal kjøpe eller selge.

See also:  Hvordan Kommer Mus Seg Inn I Hus?

Hva kan bygges uten nabovarsel?

Naboen må alltid varsle om bygging eller rivning av:

 • bygninger eller tilbygg hvor noen skal bo eller overnatte.
 • garasjer, boder og andre bygninger over 50 kvadratmeter.
 • tilbygg over 15 kvadratmeter.
 • påbygg uansett størrelse.
 • Hvor nært kan man bygge?

  Plan- og bygningsloven § 29-4 regulerer byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense. Der står det at mindre det følger andre avstandskrav i kommunens arealplan eller reguleringsplan, skal avstanden være minimum fire meter.

  Er vinterhage søknadspliktig?

  Du slipper å søke om byggetillatelse dersom bygget skal være maksimalt 15 kvadratmeter stort. Det vil altså si at så fort vinterhagen overskrider 15 m2, må du søke om byggetillatelse.

  Er takterrasse søknadspliktig?

  Regnes også som påbygg: Takterrasser regnes som påbygg, og er alltid søknadspliktig.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.