Hva Er Forskjellen På Svake Og Sterke Verb?

Vi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (fortid). Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte vokal.

Kva for ulike endinger i preteritum har dei svake verba ia og b?

Kjenneteikn på svake verb er at dei har ending både i presens og i preteritum. I presens kan endinga vera ‑ar eller ‑er, og i preteritum ‑a, ‑de eller ‑te. I perfektum partisipp har svake verb endinga ‑t eller ‑d. A-verba heiter a-verb fordi dei får endinga ‑ar i presens og ‑a i preteritum og perfektum partisipp.

Er å skrive et svakt verb?

Dei svake verba har ending i presens: eg ryddar, eg tenker, eg bur. I tillegg får dei ending i preteritum: eg rydda, eg tenkte, eg budde. Verba “å finne” og “å skrive” er derimot sterke verb.

Er ligge et sterkt verb?

Språket vårt. Hvis man er oppvokst på bergenskanten, hender det at man får overført nokså litt spesielle forestillinger om de to verbene ligge og legge. Begge bøyes sterkt i normert norsk: ligge/ligger/lå/har ligget, legge/legger/la/har lagt.

Hva er sterke verb på nynorsk?

Sterke verb

 • Sterke verb i nynorsk får ikkje ending i presens.
 • Sterke verb får ikkje ending i preteritum: eg skreiv, eg fann.
 • Sterke verb endrar også rotvokal i dei ulike tidene: å skrive – i går skreiv eg – eg har skrive; å finne – i går fann eg – eg har funne.
 • Punkt to og tre gjeld for både bokmål og nynorsk.
 • Hva er A og E-verb?

  Når preteritum (fortid) endar på -a, t.d. sykla, hoppa, får vi -ar i presens (nåtid): syklar, hoppar. Alle verb med -a i fortid er slike a-verb. E-verb er verb som har preteritum som endar på -te eller -de, t.d. meinte, tenkte, bygde, og som får -er i presens: tenker, meiner, bygger.

  See also:  Hvor Mange Kalorier Er Det I Eple?

  Korleis veit du om du har eit a-verb eller eit e-verb?

  Såkalte a-verb bøyes med endelsen -ar i presens og -a i preteritum og perfektum: «å kaste – kastar – kasta – har kasta». E-verb bøyes med -er i presens og -d(e) / -t(e) i preteritum og perfektum: å arbeide – arbeider – arbeidde – har arbeidd.

  Er skrive et verb?

  Aktiv verbbøying av å skrive

  Ved hjelp av konstruksjonene over kan vi bøye verbet å skrive i alle tider og personer. Tabellen under viser de aktive bøyningsformene av å skrive. I motsetning til passiv verbbøying, forteller de aktive konstruksjonene hvem som handler, og er derfor ofte bedre å bruke.

  Hva er verb eksempel?

  Et verb er et ord som kan betegne enten en handling ( for eksempel ord som spise, leke, tenke), en prosess (for eksempel vokse, falle) eller en tilstand (for eksempel eie, leve).

  Hva er regelrette verb?

  Uregelrette verb er verb som ikke følger de vanlige reglene for verbbøyning. Ofte blir ordene sterke verb og uregelrette verb ansett for å være synonymer, men dette er feil: Sterke verb har ingen endelse i preteritum, men markerer dette tempus med vokalendring.

  Hvor mange sterke verb er det på norsk?

  Basert på vokalvekslingen verbets rotvokal får i infinitiv, preteritum og perfektum partisipp kan de sterke verbene i bokmål deles inn i seks underklasser (konjugasjoner), mens det i nynorsk og riksmål deles inn i sju underklasser. Totalt finnes det omtrent 200 sterke verb i moderne norsk.

  Hva slags verb er å være?

  Å være

  Verbtid Verbbøying
  Infinitiv: å være
  Presens: er
  Preteritum: var
  Perfektum: har vært
  See also:  Hvor Mye Veier En Teskje Salt?

  Hva er infinitiv på norsk?

  Infinitiv er den substantiviske bøyingsforma av verbet: Infinitiven kan ha funksjonane til eit substantiv i ei setning, ved å vere subjekt, objekt, predikativ eller utfylling for preposisjon. Infinitiv skil seg frå verbalsubstantiv ved å kunne ta objekt og/eller predikativ.

  Hva er et svakt verb nynorsk?

  Svake verb er verb som har ending i preteritum (kaste, reiste, levde, kjørde, fortalde, nådde). Som regel har disse verbene ikke vokalskifte. En liten gruppe uregelrette svake verb blir bøyd annerledes enn både a-verb, e-verb og kortverb.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.